Działalność Fundacji

Współczesna medycyna obok wspaniałych osiągnięć wdrożonych w praktyce klinicznej boryka się jednak z różnymi problemami, wśród których znamienne miejsce zajmują możliwości realizacji programów badawczych i to zarówno tych najprostszych edukacyjno-poznawczych do najtrudniejszych problemowych kwestii wymagających nie tylko stosowania kosztownego sprzętu ale także dobrej współpracy doskonale wykształconych badaczy. Innym, zupełnie odmiennym od wspomnianego powyżej są dylematy związane z życiem zawodowym pracowników medycznych a także spotykane niekiedy trudności w kontynuowaniu dobrej współpracy z chorymi i ich rodzinami.

 Powołana w 2012 roku Fundacja Medycyny Klinicznej, na obecnym etapie działalności, podejmuje zadania ściśle powiązane z podstawowymi założeniami statutowymi odnoszącymi się do powyżej wymienionych przemyśleń. Zatem, jej główne cele na dzień dzisiejszy koncentrują się wokół wspierania młodych lekarzy w dalszym rozwoju zawodowo – naukowym, promowania zachowań prozdrowotnych wśród ogółu społeczeństwa  oraz rozwijania współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę doświadczeń. Natomiast przygotowywane programy o zróżnicowanej formie przekazu ( wykłady, warsztaty, seminaria, zajęcia praktyczne ) będą miały za zadanie przybliżenie problemów życia codziennego przewlekle chorych lub osób będących w starszym wieku z przedstawieniem możliwości rozwiązywania napotykanych trudności.

Niezwykle ważnym elementem wymienionych działań jest fakt, że planowane aktywności dotyczą w dużej mierze chorób wątroby. Doskonałym dowodem takich założeń jest ustanowienie nagrody im. Profesora Piotra Boronia, która w 2013 roku przyznana została młodemu lekarzowi – badaczowi, autorowi opublikowanej oryginalnej pracy naukowej w czasopiśmie medycznym o zasięgu światowym. Pierwszym w historii Fundacji laureatem takiej nagrody jest dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Działalność Fundacji, w dużej mierze, opiera się na współpracy ze znakomitymi lekarzami – badaczami, których doświadczenie zawodowe, dorobek naukowy oraz charyzmatyczna osobowość zachęcają młodszych kolegów do dalszych starań o realizację ambitnych projektów zawsze mających przełożenie na praktykę kliniczną. Do współpracy zaprosiliśmy także prawników i psychologów, których udział, zwłaszcza w realizacji programów profilaktycznych, jest bardzo ważny. Mamy także nadzieję, że podejmowane aktywności we współpracy z organizacjami pozarządowymi przyniosą wymierne rezultaty usprawniające , np. procedury diagnostyczne czy też poprawiające wiedzę w możliwościach zapobiegania niektórym chorobom.

Przed nami duże wyzwania, mamy jednak nadzieję, że dotychczasowa współpraca Zespołu tworzącego Fundację ze znakomitymi osobami jak  i podmiotami wymienionym powyżej nie tylko umożliwi  dalszy rozwój ale też sprzyjać będzie  kreatywnemu postępowi w medycynie klinicznej.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Anna Boroń – Kaczmarska  Mgr Ewa Kaniewska – Trzcińska
Prezes Zarządu Dyrektor Fundacji

                                                                                  

W roku 2014, działania Fundacji Medycyny Klinicznej były ściśle powiązane z podstawowymi założeniami statutowymi i w głównej mierze dotyczyły promowania zachowań prozdrowotnych wśród ogółu społeczeństwa.
Rozmiar tekstu: A A A